PRIVAATSUSTINGIMUSED
Viimati uuendatud 2018 06 12
 
1. Üldtingimused ja kontaktandmed
Privaatsustingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad isikuandmete kohta, mida WALMARK, a.s. kogub ja töötleb isikuandmete vastutava töötlejana (edaspidi: WALMARK või vastutav töötleja) oma klientide ja veebisaidi kasutajate (edaspidi: kasutaja) kohta veebisaidi ja sellel pakutavate teenuste kasutamisel (edaspidi: veebisait).

Isikuandmete töötlemine on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi: üldmäärus).

2. Vastutava töötleja andmed
Nimi: WALMARK, a.s.
Registrijärgne asukoht: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
ID-number: 00536016
Äriühing on registreeritud äriregistris, mida peab Ostrava ringkonnakohus, toimik nr B 2501
tel.: +420 800 141 141
e-post: info@walmark.cz
www: www.walmarkgroup.com

WALMARKi esindaja kontaktandmed:
nimi/ametikoht: Ignas Keras
registrijärgne asukoht: Mėnulio g. 7, Vilnius. LT 04326
tel.: +37060215268
e-post: ignas.keras@walmark.lt

Üldmääruse spetsialisti kontaktandmed:
nimi/ametikoht: Dagmar Přibylová
registrijärgne asukoht: : Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 7234 709 811
e-post: gdpr@walmark.cz

3. Tingimuste ajakohastamine ja kättesaadavus
WALMARK võib tingimusi muuta. Teave tingimuste viimase ajakohastamise kohta on esitatud eespool. Tingimuste muudatused hakkavad kehtiva pärast nende uuendatud variandi avaldamist veebisaidil. Kui kasutate meie veebisaiti pärast tingimuste ajakohastamist, tähendab see, et nõustute tingimuste uuendatud variandiga.

4. Kasutaja antud teave
Mõned veebisaidi osad võivad muuta teatavatest teenustest (nt registreerimine WALMARKi kliendiprogrammi või tellimuste töötlemine) või spetsiifilisest tegevusest (nt tarbijamängud) tulenevate hüvede saamise tingimuslikuks kasutajate isikuandmete esitamisest.

WALMARK võib kombineerida esitatud andmeid muude andmetega, mis on saadud veebisaidi kaudu või mõnel muul viisil, sealhulgas kasutaja varasematest tellimustest.

5. Andmete passiivne kogumine ja kasutamine
Veebisaidi lehitsemise ajal võidakse teatavaid andmeid koguda passiivselt mitmesuguste meetodite ja vahenditega, nt IP-aadressid, küpsised ja andmete kogumine (st kasutajad ei anna aktiivselt mingisuguseid andmeid).

Üksikasjaliku teabe saamiseks meie veebisaidil küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamise kohta leiate küpsiste kasutamise tingimustes. Küpsiste kasutamise tingimustes on toodud teave selle kohta, kuidas on võimalik küpsiseid ja jälgimistehnoloogiaid blokeerida. Kui te ei blokeeri küpsiseid ega muid jälgimistehnoloogiaid, olete andnud nõusoleku nende kasutamiseks.

6. Lingid teistele veebisaitidele
Tingimustes ei käsitleta välispartnerite kaitstavaid isikuandmeid, teabe andmist ja nende muid protseduure, mille eest WALMARK ei võta mingisugust vastutust, muu hulgas välispartnerite eest, kes opereerivad veebisaiti või veebisaidi osasid (sealhulgas rakendusi), millele on võimalik pääseda ligi selle veebisaidi kaudu või mille juurde viib link sellelt veebisaidilt. Juurdepääsu või linki meie veebisaidil kolmanda poole veebisaidile ei saa tõlgendada WALMARKi nõusolekuna selle veebisaidi külastamiseks.

7. Isikuandmete töötlemise ulatus ja eesmärk
Mõnedel juhtudel võib WALMARK hankida teavet kasutajate kohta otse kasutajalt või muudest seaduslikest allikatest. Teatavad andmed, mida WALMARK sellisel viisil hangib võib üldmääruse artikli 4 lõike 1 järgi liigitada isikuandmeteks.

Teavet tuvastamata või tuvastamatu isiku kohta võidakse kasutada ja avaldada igasugusel eesmärgil. Kui andmeid, mis ei ole seotud tuvastamata või tuvastamatute isikutega, saab siduda andmetega, mis on seotud tuvastamata või tuvastamatute isikutega (nt teie nime on võimalik kombineerida teie asukohaga), säilitab WALMARK nii kombineeritud andmeid isikuandmetena nii kaua, kui need andmed on omavahel seotud (nt soovitus teie asu- või elukohta kauba parima tarnimisviisi või sama või sarnase pakutava toote kohta).
Isikuandmete töötlemise ulatus ja eesmärk, samuti selle kestus ja isikud, kellele on antud luba isikuandmetele juurdepääsuks, on esitatud allpool tabelis.
 
 
Milliseid andmeid töötleme seoses teile saadetavate kommertsteadaannetega?
  Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete töötlemise õiguslik alus Isikuandmete töötlemise ulatus Isikuandmete töötlemise kestus Kellele võidakse isikuandmeid edastada (vastuvõtjate andmed)?
7.1 Kasutajatele kommertsteadaannete saatmine.
 
Töötlemise eesmärk on saata kasutajatele, kes on andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku, uudiskirju uute toodete, sündmuste, allahindluste kohta ning muid kommertsteadaandeid (edaspidi: kommertsteadaanded).
 
Kasutajate isikuandmeid töödeldakse kasutaja nõusoleku alusel.
 
Eespool kirjeldatud eesmärgil andmete andmine ei ole lepingujärgne või seaduslik nõue ning selliste andmete esitamine on vabatahtlik. Kui kasutaja ei anna nõusolekut isikuandmete töötlemiseks loetletud eesmärkidel või kui ta võtab oma nõusoleku tagasi, ei saada WALMARK sellele kasutajale kommertsteadaandeid, välja arvatud siis, kui WALMARKil on õigustatud huvi selliseks töötlemiseks (rohkem teavet selle kohta leiate punktist 7.4 allpool).
 
Kasutaja ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Isikuandmeid töödeldakse kirjeldatud eesmärgil nii kaua, kui on olemas vastav kasutaja nõusolek. Kasutaja võib selle nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetatakse teie isikuandmete töötlemine loetletud eesmärkidel. Oma nõusoleku tagasivõtmiseks võite meiega ühendust võtta
 1. eespool toodud WALMARKi kontaktandmete või asjaomastes kommertsteadaannetes toodud kontaktandmete abil;
 2. registreeringust loobumiseks klõpsake vastaval kastil/lingil, mis on lisatud igasse elektroonsesse reklaamteatesse, või
 3. kui olete registreeritud, saate oma nõusoleku tühistada kasutajakonto sätetes pärast veebisaidile sisselogimist.
 
 
Kirjeldatud eesmärgil töödeldud isikuandmeid võidakse edastada:
 
 • meie välistele teenusepakkujatele, et nad saaksid osutada teenuseid, nagu veebisaitide opereerimine, andmeanalüüs, maksete töötlemine, ostutellimuste täitmine, taristu turvalisuse tagamine, IT-teenused, klienditeenused, e-kirjade, postipakkide ja otsesõnumite saatmine, verifitseerimisteenused ja muud teenuseid;
 
sedavõrd kui nendele isikutele on vaja andmete edastamise eesmärgi täitmiseks.
Milliseid teie andmeid töötleme, kui olete veebisaidil registreerunud?
  Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete töötlemise õiguslik alus Isikuandmete töötlemise ulatus Isikuandmete töötlemise kestus Kellele võidakse isikuandmeid edastada (vastuvõtjate andmed)?
7.2 Veebisaidil registreerumine.
 
Töötlemise eesmärk on seotud veebisaidil registreerumise ja sellest tulenevate hüvede kasutamisega.
Kasutajate isikuandmete töötlemine toimub kasutaja nõusolekul.
 
Eespool kirjeldatud eesmärgil andmete andmine ei ole lepingujärgne või seaduslik nõue ning selliste andmete esitamine on vabatahtlik. Isikuandmeid andmata ei ole võimalik veebisaidil registreeruda.
Kasutaja ees- ja perekonnanimi, aadress, sünniaeg, sugu, akadeemiline kraad, e-posti aadress, telefoninumber, kontole sisselogimise salasõna ning kasutaja WALMARKi ja Facebooki ID.
 
Isikuandmeid töödeldakse kirjeldatud eesmärgil nii kaua, kui see on töötlemise eesmärgi seisukohast vajalik, st registreerimise tähtajal või kuni nõusoleku tühistamiseni.
 
Kasutaja võib oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetatakse teie isikuandmete töötlemine kirjeldatud eesmärkidel. Oma nõusoleku tagasi võtmiseks võite
 
 1. võtta meiega ühendust eespool toodud WALMARKI kontaktandmete abil või
 2. kui olete registreeritud, saate nõusoleku tühistada oma kasutajakonto sätetes.
Sellel eesmärgil töödeldud isikuandmeid võidakse edastada:
 
 • meie välistele teenusepakkujatele, et nad saaksid osutada teenuseid, nagu veebisaitide opereerimine, andmeanalüüs, maksete töötlemine, ostutellimuste täitmine, taristu turvalisuse tagamine, IT-teenused, klienditeenused, e-kirjade, postipakkide ja otsesõnumite saatmine, verifitseerimisteenused ja muud teenused;
sedavõrd kui nendele isikutele on vaja andmete edastamise eesmärgi täitmiseks.
 
 
 
 
Milliseid teie andmeid töötleme seoses tarbijamängudega?
  Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete töötlemise õiguslik alus Isikuandmete töötlemise ulatus Isikuandmete töötlemise kestus Kellele võidakse isikuandmeid edastada (vastuvõtjate andmed)?
7.3 Tarbijamängud.
 
Töötlemise eesmärk on kasutaja osalemine tarbijamängudes.
Kasutajate isikuandmeid töödeldakse nende nõusolekul.
 
Eespool kirjeldatud eesmärgil andmete andmine ei ole lepingujärgne või seaduslik nõue ning selliste andmete esitamine on vabatahtlik. Kui kasutaja andmeid ei esita, ei saa ta tarbijamängudes osaleda.
 
Kasutaja identimis- ja kontaktandmed (eelkõige kasutaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, aadress). Isikuandmeid töödeldakse sellel eesmärgil nii kaua, kui kehtib vastav kasutaja nõusolek. Kasutaja võib oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetatakse teie isikuandmete töötlemine kirjeldatud eesmärkidel. Oma nõusoleku tühistamiseks võite meiega ühendust võtta eespool toodud WALMARKI kontaktandmete abil. Sellel eesmärgil töödeldud isikuandmeid võidakse edastada:
 
 • meie välistele teenusepakkujatele, et nad saaksid osutada teenuseid, nagu veebisaitide opereerimine, andmeanalüüs, maksete töötlemine, ostutellimuste täitmine, taristu turvalisuse tagamine, IT-teenused, klienditeenused, e-kirjade, postipakkide ja otsesõnumite saatmine, verifitseerimisteenused ja muud teenused;
sedavõrd kui nendele isikutele on vaja andmete edastamise eesmärgi täitmiseks.
 
 
 
 
 
 
Muud isikuandmete töötlemise juhud
  Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete töötlemise õiguslik alus Isikuandmete töötlemise ulatus Isikuandmete töötlemise kestus Kellele võidakse isikuandmeid edastada (vastuvõtjate andmed)?
7.4 Suhtlemine kasutajatega. Kasutajate isikuandmete töötlemine põhineb WALMARKI õigustatud huvidel, eelkõige kasutajate esitatud küsimustele vastamisel kaugsuhtlusvahendite abil ning ka muul olulisel teabel ja teadete saatmisel, mis puudutavad veebisaiti, äritingimusi või WALMARKi ja kasutaja vahelist suhet (sealhulgas tervisenõustamise keskus ja vestlus).
 
Nende andmete andmine on vabatahtlik. Kui andmeid ei anta, ei saa WALMARK kasutajat teavitada vastavatest asjaoludest eelmise lõigu alusel ega kasutaja ei saa esitada küsimusi (tervisenõustamise keskus).
 
Kasutaja ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress või muu aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Isikuandmeid töödeldakse sel eesmärgil nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi seisukohast.
 
Kui te ei ole nõus oma isikuandmete töötlemisega nendel eesmärkidel, on teil õigus esitada vastuväide. Sellisel juhul lõpetab WALMARK teie isikuandmete töötlemise nendel eesmärkidel.
 
Rohkem teavet teie vastuväidete esitamise õiguse kohta leiate tingimuste punktist 9.
Sellel eesmärgil töödeldud isikuandmeid võidakse edastada:
 
 • meie välistele teenusepakkujatele, et nad saaksid osutada teenuseid, nagu veebisaitide opereerimine, andmeanalüüs, maksete töötlemine, ostutellimuste täitmine, taristu turvalisus, IT-teenused, klienditeenused, e-kirjade, postipakkide ja otsesõnumite saatmine, verifitseerimisteenused ja muud teenused;
sedavõrd kui nendele isikutele on vaja andmete edastamise eesmärgi täitmiseks.
7.5 WALMARKi teenuste ja toodete kvaliteedi parandamine.
 
 
Kasutajate andmete töötlemine põhineb WALMARKi õigustatud huvil, eelkõige andmeanalüüsil, uute toodete väljatöötamisel ja olemasolevate toodete parendamisel, meie veebisaidi parendamisel, veebisaidi lehitsemise trendide väljaselgitamisel, asjakohasemate pakkumiste esitamisel ja saatmisel ning saadetud pakkumiste või meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamisel jms.
 
Need andmed esitatakse vabatahtlikult.
 
Kasutaja ees- ja perekonnanimi, veebisaidi lehitsemise ajalugu, WALMARKi veebisaitidel tehtud ostud ja ostuharjumused, vanus, sugu, kättesaadavad demograafilised andmed (allikas: nt Google analytics), e-posti aadress, IP-aadress, Facebooki ID, diagnostikavahendite abil hangitud kasutaja vastused, mis on leitavad WALMARKI veebisaitidel, näiteks terviseindeksi rakendusest või samalaadsest diagnostikavahendist.
 
 
Isikuandmeid töödeldakse sel eesmärgil nii kaua, kui see on vajalik töötlemise seisukohast.
 
Kui te ei ole nõus oma isikuandmete töötlemisega nendel eesmärkidel, on teil õigus esitada vastuväide. Sellisel juhul lõpetab WALMARK teie isikuandmete töötlemise nendel eesmärkidel.
 
Rohkem teavet teie vastuväidete esitamise õiguse kohta leiate tingimuste punktist 9.
Sellel eesmärgil töödeldud isikuandmeid võidakse edastada:
 
 • meie välistele teenusepakkujatele, et nad saaksid osutada teenuseid, nagu veebisaitide opereerimine, andmeanalüüs, pakutavate teenuste tõhususe parandamine, maksete töötlemine, ostutellimuste täitmine, taristu turvalisuse tagamine, IT-teenused, klienditeenused, e-kirjade, postipakkide ja otsesõnumite saatmine, verifitseerimisteenused ja muud teenused;
sedavõrd kui nendele isikutele on vaja andmete edastamise eesmärgi täitmiseks.
7.6 Terviseindeksi rakendus
 
Terviseindeksi rakendus on diagnostikavahend, mis aitab mitmete küsimuste abil koguda kasutajatelt konkreetseid vastuseid nende tervise, füüsilise vormi ja tunnete kohta.
 
Rakendus hindab kasutaja praegust füüsilist seisundit ja soovitab talle vastutava töötleja pakutavaid tooteid.
 
Kasutajate isikuandmeid töödeldakse kasutaja nõusolekul.
 
Eespool kirjeldatud eesmärgil andmete andmine ei ole lepingujärgne või seaduslik nõue ning selliste andmete esitamine on vabatahtlik. Andmeid andmata ei ole võimalik terviseindeksi rakendust kasutada.
Sugu, sünniaasta, kaal ja pikkus, kasutaja füüsilise tegevuse ning söömisharjumuste, tervisliku seisundi ja vaimse tasakaalu andmed.
 
Isikuandmeid töödeldakse sel eesmärgil nii kaua, kui kehtib vastav kasutaja nõusolek. Kasutaja võib selle nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetatakse teie isikuandmete töötlemine kirjeldatud eesmärkidel. Oma nõusoleku tühistamiseks võite meiega ühendust võtta eespool loetletud WALMARKI kontaktandmete abil. Sellel eesmärgil töödeldud isikuandmeid võidakse edastada:
 
 • meie välistele teenusepakkujatele, et nad saaksid osutada teenuseid, nagu veebisaitide opereerimine, andmeanalüüs, pakutavate teenuste tõhususe parandamine, maksete töötlemine, ostutellimuste täitmine, taristu turvalisuse tagamine, IT-teenused, klienditeenused, e-kirjade, postipakkide ja otsesõnumite saatmine, verifitseerimisteenused ja muud teenused;
sedavõrd kui nendele isikutele on vaja andmete edastamise eesmärgi täitmiseks.
 
 

8. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega
 1. Kasutajal on õigus tutvuda andmetega üldmääruse artiklis 15 kehtestatud tingimustel. Vastutav töötleja annab kasutajale tasuta koopia töödeldavatest isikuandmetest koos muude seotud andmetega. Vastutav töötleja võib võtta mõistliku tasu kõigi järgnevate kasutaja soovitud koopiate eest.
 2. Parandamise õiguse kasutamisel üldmääruse artikli 16 tingimuste järgi võib kasutaja nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist.
 3. Kui kasutaja teostab isikuandmete kustutamise õigust, on vastutav töötleja kohustatud kustutama asjaomased isikuandmed, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja töötleb ja säilitab konkreetseid andmeid vastutava töötleja seadusjärgsete ülesannete täitmiseks või kui muud üldmääruse artikli 17 tingimused ei ole täidetud.
 4. Kasutaja võib nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist üldmääruse artiklis 18 kehtestatud tingimuste järgi.
 5. Üldmääruse artiklis 20 kehtestatud andmete ülekandmise õiguse alusel on kasutajal õigus saada vastutavalt töötlejalt isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning tal on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale. Kui see on tehniliselt võimalik, on kasutajal õigus nõuda oma isikuandmete edastamist otse ühelt vastutavalt töötlejalt teisele vastutavale töötlejale.
 6. Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemise, sealhulgas profiilianalüüsi korral on kasutajal õigus, et tema kohta ei võetaks otsust automatiseeritud töötlusel üldmääruse artiklis 22 kehtestatud tingimustel.
 7. Igal kasutajal on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse ametile), kui ta usub, et tema isikuandmete töötlemine toob kaasa isikuandmete kaitset reguleerivate määruste ja seaduste rikkumise. Isikuandmete kaitse ameti kontaktandmed on järgmised: https://www.uoou.cz, aadress: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Czech Republic, tel.: +420 234 665 111.
 8. Igal kasutajal on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile, kui ta on seisukohal, et isikuandmete kaitse määrusi ja seadusi on rikutud tema isikuandmete töötlemisega, samuti on tal õigus nõuda kohtus hüvitist.
9. Teie õigus esitada vastuväiteid
Nende tingimuste punktide 7.4 ja 7.5 alusel töödeldud andmete korral on kasutajal igal ajal õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväide (lähtudes oma konkreetsest olukorrast) üldmääruse artikli 21 kehtestatud tingimuste kohaselt.
Selle õiguse teostamiseks saate võtta meiega ühendust eespool loetletud WALMARKi kontaktandmete abil.

Populaarsemad artiklid